Więcej informacji:
FAQ

Co to jest ISAN?
Jaka jest struktura kodu ISAN?
Do czego służą kody ISAN?
Co to jest "utwór audiowizualny"?
Jak ISAN wpływa na rejestrację praw autorskich?
Jakie są główne korzyści płynące ze stosowania numeru ISAN?
Kim są główni użytkownicy ISAN?
Czy numer ISAN może pomóc w walce lub identyfikacji piractwa?
Czy ISAN może być lub będzie wykorzystywany do identyfikowania niepowtarzalnej kopii utworu audiowizualnego?
Czy numer ISAN jest przymusowy dla utworów audiowizualnych?
Kto to popiera?
Co to jest ISAN-IA?
Jaka jest różnica między ISAN i ISAN-IA?
Kto kieruje, jest właścicielem i stworzył ISAN-IA?
Gdzie znajduje się siedziba organizacji ISAN-IA? Gdzie są jej biura?
Gdzie należy zamawiać kody i ile to kosztuje?
Kto przypisuje numer ISAN?
Kto może złożyć wniosek o przyznanie numeru ISAN?
Jak ISAN może być zakodowany?

Pyt.: Co to jest ISAN?
Odp.: ISAN to dobrowolny system numeracji służący do identyfikacji materiałów audio/wideo (poszczególnych utworów i ich wersji). Został opracowany przez organizację ISO (Międzynarodowa Organizacja dla Standaryzacji) (komitet techniczny 46, podkomitet 9). Opracowanie tego standardu zajęło ISO ponad siedem lat. Podczas tego procesu pod uwagę były brane opinie wielu przedsiębiorstw medialnych, producentów, autorów i organizacji zbiorowego zarządzania, jak również organizacji zajmujących się standardami transmisyjnymi. Projektem standaryzacji kierowało stowarzyszenie AGICOA (Association of International Collective Management of Audiovisual Works - Stowarzyszenie Międzynarodowego Zarządzania Dziełami Audiowizualnymi), CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers - Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów) i FIAPF (International Federation of Film Producers Associations - Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Producentów Filmowych). Wszystkie trzy reprezentowały kilka międzynarodowych i krajowych organizacji związanych z produkcją audiowizualną.

Międzynarodowy Standard ISAN, który leży u podstaw systemu ISAN, został opublikowany w 2002 pod nazwą ISO 15706, Information and documentation — International Standard Audiovisual Number (ISAN). W 2006 opracowano rozszerzenie standardu ISAN ISO 15706-2 dla obsługi identyfikacji wersji. Wspólnie stworzyły kompletny system identyfikacji utworów audiowizualnych i metadanych.

Pyt.: Jaka jest struktura kodu ISAN?
Odp.: ISAN został tak zaprojektowany, by możliwe było jego odczytywanie przez ludzi i przetwarzanie w systemach informatycznych. Ma postać 24-bitowej liczby szesnastkowej lub 96-bitowej liczby binarnej. Struktura ISAN ma za zadanie odpowiadać różnorodnym potrzebom całego audiowizualnego łańcucha zaopatrzeniowego.

ISAN to 96-bitowy numer składający się z trzech części składowych: pola podstawy, pola odcinka lub części oraz pola wersji. Numer w polu podstawy zostaje przypisany pierwotnemu utworowi. Kolejne części filmu albo odcinki telewizyjne, które mają związek z materiałem pierwotnym mogą mieć tę samą podstawę, ale inny numer w polu odcinka lub wersji. (Jeśli pierwotny utwór nie posiada części lub odcinków z nim związanych, wtedy ta część numeru składa się z samych zer). Utwory (wraz z należącymi do nich odcinkami lub częściami), które zostały w jakiś sposób zmodyfikowane (na przykład inna ścieżka dźwiękowa lub z napisami), mogą mieć inny numer w polu wersji. 96-bitowy numer ISAN w szesnastkowej formie składa się z 24 cyfr (z cyfr od 0 do 9 i liter od A do F): 00000000D07A009000000000 Jednakże numer ISAN w wersji drukowanej i przeznaczonej do odczytywania przez ludzi rozpoczyna się zawsze od liter ISAN, jest rozdzielany znakami łącznika na łatwiejsze w obsłudze grupy cyfr oraz zawiera dwa znaki kontrolne (składające się z liter od A do Z), które mają na celu pomóc w wykryciu błędów transkrypcji. W związku z tym numer wygląda następująco:

ISAN 0000-0000-D07A-0090-Q-0000-0000-X

ISAN-IA opracował również zalecaną praktykę kodowania numeru ISAN w dwuwymiarowy kod kreskowy.

Pyt.: Do czego służą kody ISAN?
Odp.: Kod ISAN umożliwia niepowtarzalne odróżnianie jednego utworu audiowizualnego od drugiego. Jest on rejestrowany centralnie i ma na stałe przypisany numer identyfikacyjny. Utwór, do którego przypisany jest dany kod, jest identyfikowany poprzez zestaw metadanych. Międzynarodowa agencja ISAN-IA z siedzibą w Genewie oraz wyznaczone przez nią Agencje Rejestracyjne (Registration Agencies) wspólnie podejmują działania, które mają na celu uniemożliwienie podwójnego przypisania kodu ISAN z identycznym zestawem metadanych. Taka opisowa informacja zawiera pola dla tytułu, reżysera, gatunku, czasu trwania oraz wielu innych danych o materiale. Te metadane stosowane są do wszystkich rodzajów utworów, włączając w to wersje filmów fabularnych, filmy dokumentalne, programy telewizyjne, filmy wideo, gry, zwiastuny filmowe, filmy reklamowe i transmisje na żywo.

Kody ISAN pozwalają także na niepowtarzalną identyfikację wersji lub innej zawartości związanej z utworem audiowizualnym i będą wykorzystane w systemach produkcji i dystrybucji, aplikacjach nadawczych oraz elektronicznych przewodnikach po programach.

Inne metody identyfikowania utworów audiowizualnych, na przykład w oparciu o tytuł, mogą prowadzić do pomyłek związanych z utworem, do którego się odnoszą. Chociażby w sytuacji łudząco podobnych do siebie tytułów. Zdarza się, że tytuł ulega zmianie po sprzedaniu utworu do innego kraju (lub krajów) i przetłumaczeniu go na inny język. Ponieważ każdy ISAN to niepowtarzalny numer na stałe przypisany do danego utworu audiowizualnego, może je identyfikować poprzez granice i bariery językowe. Jako niepowtarzalny identyfikator, ISAN oraz związany z nim zestaw metadanych może być wykorzystywany w wielu aplikacjach komputerowych, a w szczególności w tych, które mają związek z bazami danych lub wymianą informacji o utworach audiowizualnych i ich wersjach.

Oto kilka z możliwych zastosowań:

 • Filmy, filmy dokumentalne, seriale telewizyjne, animacja itp.
 • Wideo - przemysł wideo linii lotniczych, filmy kreujące wizerunek firmy (ang. corporate video), filmy szkoleniowe, muzyka, itp.
 • Transmisja – ogólnoświatowe standardy transmisyjne włączając w to ATSC, ARIB i DVB (także wydarzenia sportowe, telewizyjne programy rozrywkowe itd.)
 • Gry – gry wideo, interaktywne płyty kompaktowe itd.
 • Reklama, zwiastuny filmowe, fragmenty itd...

Obecnie trwają prace nad zastosowaniem kodów ISAN do identyfikacji audiowizualnej przez wiele innych formatów i rozwiązań audiowizualnych.

Kody ISAN mogą być wykorzystywane zarówno w mediach cyfrowych jak i fizycznych, takich jak kinowe kopie eksploatacyjne, filmy DVD, publikacje, reklama i opakowania, jak również umowy licencyjne w celu niepowtarzalnego zidentyfikowania utworu. Pole podstawy numeru ISAN i jego części składowe dla odcinka (pierwsze 64-bity lub 16 znaków szesnastkowych) pozostaje identyczne dla danego utworu audiowizualnego bez względu na zmiany w uprawnieniach oraz formacie dystrybucji, jak film, kaseta, nośnik optyczny, płyta, transmisja lub protokół Internetowy (IP). Pole wersji oczywiście ulega zmianom zawsze, gdy zachodzi konieczność odróżnienia jednej wersji utworu od drugiej. Jednak po ustaleniu nie ulega żadnym zmianom bez względu na zamiany w uprawnieniach. Identyfikator ISAN jest zgodny z wieloma standardami roboczymi i końcowymi włączając w to AACS, DCI, MPEG, DVB i ATSC.

Do wydawania numerów ISAN uprawnione są jedynie wyznaczone agencje rejestracyjne (RA) poprzez system ISAN i według zestawu ścisłych wytycznych, które mają na celu zagwarantowanie poprawności danych i integralność systemu. Jednym z powodów powstania agencji rejestracyjne jest promowanie usług ISAN na świecie. Kody ISAN zostały już przypisane do dużej grupy skatalogowanych utworów audiowizualnych. Rejestracja ISAN jest zazwyczaj przeprowadzana cyfrowo a proces wymaga weryfikacji danych XML w centralnym repozytorium ISAN-IA. Po skopiowaniu danych i przeprowadzeniu testów jakości większość wniosków jest szybko aprobowana i rejestrowana. Raz przypisany numer ISAN nie może być usunięty — można go jedynie zmodyfikować i może tego dokonać rejestrant, wyznaczona agencja rejestracyjna lub Agencja Międzynarodowa.

Pyt.: Co to jest "utwór audiowizualny"?
Odp.: Dla celów ISAN termin „utwór audiowizualny” oznacza dowolne utrwalenie wyobrażenia ruchu.

Standard ISAN definiuje „utwór audiowizualny” następująco: utwór audiowizualny to utwór składający się z sekwencji powiązanych obrazów z towarzyszeniem dźwięku lub bez, która w zamierzeniu ma być wyświetlana jako ruchomy obraz poprzez użycie urządzeń, bez względu na metodę wstępnego lub kolejnego utrwalania.

Przykładami rodzajów utworów audiowizualnych, do których można przypisać kod ISAN, są filmy długometrażowe (np. filmy fabularne) i krótkometrażowe, zwiastuny filmowe (np. pokazy filmowe, produkcje dla telewizji lub inne środki przekazu, włączając w to poszczególne odcinki seriali telewizyjnych, filmy przemysłowe, edukacyjne i szkoleniowe, reklamy, transmisje i nagrania wydarzeń na żywo (takich jak wydarzenia sportowe i wiadomości), gry wideo, muzyczne wideoklipy, utwory zbiorowe i multimedialne, jeśli zawierają znaczący komponent audiowizualny, jak również utwory nieliniowe, włączając w to kompilacje.

ISAN jest niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym utworu audiowizualnego i powinien być dołączany jako element danych we wszystkich systemach zarządzania i przetwarzania informacji o utworach audiowizualnych. Na przykład organizacje zbiorowego zarządzania (ang. collective management) wykorzystują numery ISAN do wymiany i przetwarzania informacji o wykorzystaniu utworów audiowizualnych.

W przypadku utworów audiowizualnych w formie cyfrowej (np. filmy DVD) numer ISAN jest osadzany w odpowiednich kopiach wzorcowych i przenoszony do kolejnych tworzonych z nich kopii. Standardy MPEG 2, MPEG 4, VC-1 (dla kodowanej reprezentacji obiektów audiowizualnych i multimedialnych) pozwalają na umieszczenie identyfikatora ISAN w formacie pliku.

W przypadku utworów audiowizualnych w formie analogowej (np. film na taśmie celuloidowej) ISAN będzie dołączany do kopii wzorcowej i wszystkich innych kopii archiwalnych. W przypadku utworów nowopowstałych może to za sobą pociągać umieszczenie numeru ISAN na pierwszym negatywie zwanym master negative. Jeśli chodzi o utwory już istniejące, będzie się to łączyć z powiązaniem danego utworu z jego numerem ISAN w jakieś formie trwałego zapisu, archiwum lub inwentaryzacji. W zależności od możliwości mogłoby się to również wiązać z fizycznym umieszczeniem numeru ISAN na opakowaniu wersji wzorcowej. Numer ISAN będzie również dołączany do dokumentacji i umieszczany na opakowaniu utworu audiowizualnego.

Pyt.: Jak ISAN wpływa na rejestrację praw autorskich?
Odp. : Nie wpływa - ponieważ ISAN nie ma żadnego powiązania z prawami autorskimi, czy to w europejskim czy też amerykańskim sensie tego terminu. ISAN jest numerem identyfikacji bez jakichkolwiek implikacji lub znaczenia prawnego. Nie ma żadnej wartości jako domniemany dowód statusu praw autorskich lub prawa własności do utworu.

W definicji celu standardu ISAN wyraźnie stwierdza się:
"Wydanie numeru ISAN nie będzie mieć żadnego związku z jakimkolwiek procesem rejestracji praw autorskich. Nadanie ISAN nie będzie dowodem posiadania praw własności do utworu”.

Pyt.: Jakie są główne korzyści płynące ze stosowania numeru ISAN?
Odp. : Główne korzyści płynące z posiadania numeru ISAN to:

 • Niepowtarzalny identyfikator: Każdy numer ISAN ma działać jako międzynarodowy niepowtarzalny identyfikator utworu audiowizualnego (materiały AV) w powiązaniu z informacjami opisowymi (metadane) trzymanymi w centralnym repozytorium zarządzanym przez ISAN-IA.
 • Identyfikator utworu: Każdy materiał AV (włączając w to wszystkie jego części i wersje) posiada jeden niepowtarzalny numer ISAN. Każdy ISAN identyfikuje tylko jeden utwór AV. ISAN jest przypisywany jako identyfikator do danego materiału AV na stałe i nigdy nie jest ponownie wykorzystywany lub zmieniany.
 • Identyfikator wersji: Każda wersja utworu AV może mieć odmienny niepowtarzalny numer ISAN. Ten numer nie może posłużyć do identyfikacji żadnej innej wersji tego lub innego utworu. (Pole podstawy i odcinka numeru ISAN będą identyczne dla wszystkich wersji tego utworu, zmianie ulega tylko część związana z wersją).
 • Przedstawiciel przemysłu: ISAN został zdefiniowany przez przemysł audiowizualny.
 • Łatwo dostępny: Numer ISAN i związane z nim informacje opisowe są cały czas dostępne dla użytkowników w Internecie (dla rejestrantów jak i osób odczytujących).
 • Niezawodny: Numery ISAN i związane z nimi informacje opisowe są przetrzymywane w bezpiecznych i łatwo dostępnych centrach danych. Plany odbudowy systemu po awarii i pracy w trybie failover (automatyczne przełączanie na wypadek awarii) spełniają lub przewyższają najlepsze powszechnie stosowane praktyki przemysłu dotyczące zabezpieczania i niezawodności.
 • Integralność danych: Każdy utwór audiowizualny ma jeden niepowtarzalny numer ISAN. Każdy taki numer identyfikuje tylko jedno utwór AV. ISAN jest stałym identyfikatorem danego dzieła audiowizualnego i nigdy nie jest ponownie wykorzystywany.
 • Zarządzanie zasobami: ISAN pomaga rejestrantom oraz innym użytkownikom ISAN w wydajnym zarządzaniu zasobami szczególnie w środowisku cyfrowym.
 • Powiadamianie o użyciu: Wymóg różnych międzynarodowych standardów transmisyjnych, by numer ISAN znalazł się w raportach transmisji ułatwia wyśledzenie użycia. W przypadku dystrybucji cyfrowej numer ISAN jest zintegrowany z samym utworem zazwyczaj wewnątrz nagłówka pliku lub strumienia.
 • Zarządzanie zbiorami: Wykorzystywany do kategoryzacji w celach administracyjnych zwiększa wydajność identyfikacji materiałów i rejestracji praw, dzięki czemu pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty. Tym samym umożliwia stowarzyszeniom zbiorowego zarządzania na szybszą, bardziej niezawodną i wydajną dystrybucję oraz przyspiesza wypłatę należności dla wszystkich stron.
 • Interoperatywność bazy danych: ISAN ułatwia wymianę informacji elektronicznej między różnymi komercyjnymi systemami baz danych i systemami generującymi treść przez użytkowników (ang. consumer focused), takimi jak systemy finansowe lub bazy danych do śledzenia cyfrowej dystrybucji sieci kinowych.
 • Potencjał cyfrowego merchandizingu: ISAN można wykorzystywać w środowisku audiowizualnego handlu elektronicznego w celu umożliwienia, promocji i tzw. cross-promocji merchandizingu cyfrowego i związanego z tym marketingu i handlu audiowizualnego.

Pyt.: Kim są główni użytkownicy ISAN?
Odp.: ISAN umożliwia prowadzenie handlu kilku gałęziom przemysłu, włączając w to filmy fabularne, kino cyfrowe, usługi przewodników po programach, utwory zamieszczane w Internecie i gry komputerowe. To oznacza, że jest dwóch głównych użytkowników: przedsiębiorstwa komercyjne i konsumenci końcowi. Do pierwotnych użytkowników głównych zalicza się producentów lub wydawców stosujących ISAN do projektów zarządzania bibliotekami, identyfikacji mediów optycznych i cyfrowej dystrybucji filmów. Wśród innych użytkowników znajdują się transmisje cyfrowe, kablowe i innych uczestników łańcucha wartości, włączając w to:

 • Osoby zainteresowane licencjonowaniem utworów audiowizualnych i zarządzaniem pozwoleniami i płatnościami za wykorzystanie tych materiałów, czyli m.in. udziałowcy lub posiadacze praw autorskich, włączając w to między innymi producentów, scenarzystów, reżyserów, aktorów, producentów i kompozytorów
 • Strony zaangażowane w administrację prawami autorskimi utworów audiowizualnych na przykład organizacje zbiorowego zarządzania pomagające w rozdzielaniu honorariów
 • Osoby związane z wydawaniem lub rozpowszechnianiem różnych wersji utworów dla widowni, na przykład nadawcy telewizyjni, dystrybutorzy i wydawcy
 • Osoby zarządzające bazami danych związanymi z utworami audiowizualnymi i (lub) polegające na elektronicznej wymianie danych takie, jak usługi wykazu programów telewizyjnych
 • Osoby śledzące i informujące o wykorzystaniu wersji utworów audiowizualnych, na przykład przedsiębiorstwa prowadzące badania pomiaru widowni i wskaźników
 • Osoby zarządzające katalogowaniem i (lub) ochroną zbiorów utworów audiowizualnych, na przykład archiwiści
 • Organizacje związane ze standardami projektowania i kodowania dla przemysłu telewizyjnego, filmowego i nadawczego
 • Osoby, które muszą prowadzić wymianę precyzyjnych danych związanych z określonymi wersjami utworów audiowizualnych, na przykład strony zaangażowane w działania antypirackie, urzędnicy celni i Interpol.

Pyt.: Czy numer ISAN może pomóc w walce lub identyfikacji piractwa?
Odp.: ISAN to tylko niepowtarzalny numer identyfikacyjny, a nie metoda zabezpieczania aktywów cyfrowych. Służy do identyfikacji utworu, a nie jego zabezpieczania. Jednak organizacja ISAN-IA otrzymała ostatnio od Microsoft licencję na jego nową technologię High Capacity Color Barcode (HCCB) opracowaną przez zespół badawczy Microsoft Research. Celem tej technologii jest pomoc w identyfikacji komercyjnych utworów audiowizualnych. Jednocześnie ISAN-IA nawiązała współpracę z australijskim przedsiębiorstwem Datatrace, uzyskując technologię zabezpieczania przed fałszerstwem przy użyciu nanotechnologii niewidocznie osadzonej w nośniku oraz w tuszu wykorzystywanym do kodu kreskowego ISAN i opakowania produktu.

Ta unikalna kombinacja technologii pozwala organizacji ISAN-IA oferować wydawcom w jednym pakiecie zdolność łączenia się z klientami przy użyciu usług interaktywnych oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Pyt.: Czy ISAN może być lub będzie wykorzystywany do identyfikowania niepowtarzalnej kopii utworu audiowizualnego?
Odp.: Nie. Kod ISAN identyfikuje określone wersje zawartości wideo a nie określone niepowtarzalne kopie. To nie przypomina klucza produktu dla oprogramowania. Jest to bardziej zbliżone do numeru ISBN dla książek lub numeru ISWC dla muzyki.

Pyt.: Czy numer ISAN jest przymusowy dla utworów audiowizualnych?
Odp.: Nie. ISAN jest dobrowolnym systemem numerowania. Nie ma przymusu stosowania lub wdrażania kodu ISAN dla utworów audiowizualnych. Członkowie społeczności audiowizualnej mogą wdrażać numer ISAN z wyboru a nie z przymusu. System numerowania ISAN jest napędzany przez przemysł. To narzędzie ma ułatwiać prowadzenie interesów przez przemysł i dla przemysłu. Oferowana przez ISAN wydajność i precyzja przy identyfikowaniu utworów audiowizualnych i ich wersji, powoduje, że jest to logiczna decyzja biznesowa — nie jest ona jednak obowiązkiem.

Pyt.: Kto to popiera?
Odp.: ISAN będzie stosowany przez organizację przemysłu wideo dla linii lotniczych WAEA oraz jej standard dostarczania zawartości. Warstwa systemowa MPEG4 posiada pole dla numeru ISAN a główne studia filmowe w USA (Hollywood) w Europie i Azji już rozpoczęły przygotowania do uzyskania numerów ISAN.

Takie standardy transmisyjne jak ATSC, ARIB i DVB są na różnym etapie adoptowania, rekomendowania i wymagania identyfikatorów zawartości ISAN w celu obsługi usług przewodników po programach i wyszukiwania dla usług telewizji następnej generacji.

ISAN został także wdrożony w najnowszych specyfikacjach Apple iTunes i CableLabs VoD, jak również OpenEPG i TVAnytime, a także przez firmę Harris w oprogramowaniu D-Series.

ISAN stał się również obowiązkowy w specyfikacjach standardów mediów optycznych jak AACS (dla HD DVD i Bluray) (jako część ContentID).

Podczas pokazu Krajowego Stowarzyszenia Nadawców (National Association of Broadcasters - NAB) w 2006 Microsoft ogłosił wersję beta nowego narzędzia zwanego Microsoft Windows Media Encoder Studio Edition. Jest to potężne narzędzie do wysokiej jakości kodowania offline przy użyciu implementacji Microsoft standardu wideo VC-1 zwanego WMV9. Od początku metadane ISAN z założenia są włączane jako standardowe atrybuty i mogą być następnie ujawniane poprzez łańcuch wartości począwszy od kodowania do zarządzania zawartością, dostarczania i odtwarzania (na przykład poprzez Windows Media Player na komputerze PC lub telefonie komórkowym).

Pyt.: Co to jest ISAN-IA?
Odp.: ISAN International Agency lub ISAN-IA odpowiada za promowanie na świecie kodu ISAN, wyznaczanie Agencji Rejestracyjnych (Registration Agencies) oraz prowadzenie i zarządzanie systemem ISAN, w którym numery ISAN i powiązane z nimi metadane są przechowywane w scentralizowanych repozytoriach. ISAN-IA zbiera metadane poprzez autoryzowane Agencje Rejestracyjne ISAN, które akceptują wnioski o przydzieleniu numeru ISAN składane przez rejestrantów (producentów, wydawców itd.) z określonymi informacjami opisowymi (metadane) o utworach audiowizualnych lub ich wersjach.

ISAN-IA prowadzi dwudziestoczterogodzinną usługę internetową opartą na technologii XML wyszukiwania kodów we współpracy ze swym agencjami rejestracyjnymi na całym świecie.

Pyt.: Jaka jest różnica między ISAN i ISAN-IA?
Odp.: ISAN to standard ISO. ISAN-IA to nadana przez ISO władza rejestracyjna ISAN, która powstała w 2003 roku jako szwajcarska organizacja non-profit i otrzymała przywilej wdrażania standardu na świecie, włączając w to prowadzenie całodobowej obsługi bazy danych i opartej na technologii XML usługi sieci web oraz zarządzanie agencjami rejestracyjnymi na całym świecie.

Pyt.: Kto kieruje, jest właścicielem i stworzył ISAN-IA?
Odp.: Organizacją ISAN-IA kieruje jej dyrektor generalny Patrick Attallah, który składa sprawozdania Komitetowi Administracyjnemu ISAN-IA, do którego należą członkowie zarządu AGICOA, CISAC i FIAPF reprezentowani przez:

 • Andre Chaubeau - Dyrektor Zarządzający AGICOA oraz Członek Komitetu Administracyjnego ISAN-IA
 • Eric Baptiste - Dyrektor zarządzający CISAC oraz Członek Komitetu Administracyjnego ISAN-IA
 • Valerie Lepine - Dyrektor zarządzający FIAPF oraz Członek Komitetu Administracyjnego ISAN-IA.

Pyt.: Gdzie znajduje się siedziba organizacji ISAN-IA? Gdzie są jej biura?
Odp.: Główna siedziba znajduje się w Genewie w Szwajcarii. Obecnie istnieje 13 wyznaczonych Agencji Rejestracyjnych: 8 w Europie (Francja, Niemcy, Holandia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania), 4 w Północnej Ameryce (Secure Path, Microsoft Studios i ISAN IFTA RA), 1 w Australii oraz otwarta ostatnio agencja w Brazylii. Aktualnie Komitet Administracyjny ISAN-IA rozpatruje wnioski o otwarcie Agencji Rejestracyjnych kolejnych kandydatów z Belgii, Czech, Kanady, Indii, Iranu, Włoch, Japonii, Meksyku i Rumunii.

Pyt.: Gdzie należy zamawiać kody i ile to kosztuje?
Odp.: Najpierw należy stać się Rejestrantem ISAN (ISAN Registrant) Agencji Rejestrującej, po czym przedłożyć utwór AV, do którego ma zostać przypisany kod ISAN. Zazwyczaj koszt wynosi 35 CHF za kod ISAN i 10 CHF za VISAN (wersja ISAN). W przypadku dużej puli utworów udziela się rabatu.

Pyt.: Kto przypisuje numer ISAN?
Odp.: Systemem ISAN administruje międzynarodowa agencja ISAN (ISAN-IA), która koordynuje całym system i zarządza centralnym rejestrem wszystkich przypisanych numerów ISAN. ISAN-IA wyznacza i nadzoruje pracę poszczególnych agencji rejestracyjnych ISAN, których celem jest obsługa poszczególnych krajów, rejonów lub sektorów rynku. Te agencje przyjmują i przetwarzają wnioski o nadanie numeru ISAN i przypisują rzeczywiste numery do poszczególnych utworów i ich wersji.


Pyt.: Kto może złożyć wniosek o przyznanie numeru ISAN?
Odp.: Wszystkie osoby ubiegające się o przyznanie numeru ISAN muszą najpierw złożyć wniosek w agencji rejestracyjnej ISAN o przydział loginu, dzięki któremu system ISAN będzie ich rozpoznawał jako rejestrantów. Podmiot lub osoba (np. producent, wydawca, nadawca), której przydzielany jest ISAN, powinna mieć zdolność trwałego dołączenia tego numeru do utworu audiowizualnego, którego ma on być identyfikatorem. Celem tego wstępnego procesu rejestracyjnego jest zminimalizowanie możliwości uzyskania legalnych numerów ISAN dla skradzionej własności intelektualnej przez nieautoryzowane osoby w celu oszustwa. Ten proces przedrejestracyjny dotyczy tylko osób składających wniosek o numer ISAN po raz pierwszy. Nie jest powtarzany dla kolejnych wniosków o przyznanie numeru ISAN pochodzących od tej samej osoby. Nowi wnioskodawcy o status rejestranta będą proszeni o złożenie dowodu swojego udziału w przemyśle audiowizualnym (np. członkowstwo lub sponsorowanie przez uznany związek branżowy, deklaracja działań w przemyśle audiowizualnym, finansowanie przez agencję publiczną itd.) oraz o wyrażenie zgody na warunki obowiązujące rejestranta ISAN (ISAN Registrant Termis and Conditions).

Pyt.: Jak ISAN może być zakodowany?
Odp.: Istnieje kilka standardowych metod kodowania numeru ISAN. Może występować w formie drukowanej, binarnej, może być dołączony jako dokument XML lub URN (Uniform Resource Name). Dokładniejsze informacje można uzyskać pod adresem: ISAN Windows Media Implementation (PDF)